REVIZE CHLADIVA ☎ +420 602 565 352 VOLEJTE 24/7 

image

Kontrola těsnosti a systémy detekce úniků chladiva

Provozovatel chladicího zařízení (tepelného čerpadla) využívajícího jako chladivo F-plyny, má povinnost zajistit u tepelného čerpadla pravidelnou kontrolu těsnosti chladicího okruhu. Provedení těchto prohlídek kontroluje Česká inspekce životního prostředí a v případě jejich neplnění, může uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč. Povinnost provádění kontrol těsnosti chladicího okruhu je daná nařízením Evropského Parlamentu a Evropské komise již od roku 2009. 

   Naše služby  

revize zařízení s chladivy
image

Revize úniku chladiv HCFC a F-plynů

Klimatizační a chladící zařízení s náplní regulovaných látek (chladiv "freonů" CFC, HCFC a skleníkových F-plynů HFC, PFC a SF6) patří do skupiny předpisů zákona č. 86/2002 Sb. ze dne ze dne 14. února 2002 ("O ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů") a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29.června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17 května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech.

Zakazuje se výroba, dovoz a prodej nebo užívání CFC chladiv a výrobků obsahující CFC látky:

 • Od 1.7. 2002 zákaz použití látek HCFC ve všech nových zařízení s výjimkou klimatizačních reverzibilních (chlazení/topení) o chladícím výkonu do 100 kW.
 • Od 1.1. 2004 zákaz použití látek HCFC ve všech nových zařízení.
 • Od 1.1. 2010 zákaz použití nových látek HCFC (nově vyrobeného chladiva) pro údržbu a servis stávajících zařízení. Smí se používat jen staré recyklované, nebo regenerované látky HCFC.
 • Od 1.1. 2015 zákaz používání zařízení s těmito HCFC látkami s tím, že před 1.1. 2008 bude přezkoumána možnost zkrácení tohoto termínu. (Zákon nedělá rozdíl mezi regulovanou látkou nově vyrobenou, znovuzískanou, recyklovanou nebo regenerovanou).

Úniky regulovaných látek kontrolují a evidují osoby oprávněné k podnikání. Zařízení s náplní regulované látky nad 3 kg, které se nepřemísťuje, jsou tyto osoby povinny kontrolovat každoročně a výsledky kontroly evidovat a uchovávat.

Periody kontrol zařízení s náplní chladiv HCFC


 • Nad 3kg - 10kg ..... 1 x za rok
 • Nad 10kg - 30kg ..... 2 x za rok
 • Nad 30kg - 100kg ..... 4 x za rok
 • Nad 100kg - 300kg ..... 12 x za rok

(kontrola a údržba zařízení nejméně jednou ročně u registrované firmy zaměstnávající odborně způsobilé pracovníky. Prohlídka se týká úniku chladiva ze zařízení, jeho koroze a těsnosti potrubních spojů atd.. Byl-li únik zaznamenán, je další kontrola do 6 měsíců od tohoto data).

Regulované látky obsažené v zařízeních musí být pro účely odstranění, regenerace nebo recyklování znovu získávány během servisních prací, údržby, oprav, demontáže nebo likvidace zařízení. Tyto činnosti lze vykonávat pouze na základě povolení ministerstva.

Povinnosti provozovatele klimatizačního zařízení


Uživatel je zodpovědný za to, že udržuje zařízení tak, že nedochází k únikům chladiva. V případě úniku chladiva musí být zařízení ihned vyřazeno z provozu a smí být opět zprovozněno po opravě netěsnosti. Netěsnosti musí být opraveny neprodleně. Byl-li únik zaznamenán, je další kontrola do 6 měsíců od tohoto data.

Vést "Provozní deník"
 • Datum vyhotovení
 • Jméno, adresu
 • Druh a velikost náplně chladiva zařízení
 • Datum kdy byla provedena údržba a jméno, adresa provádějící organizace
 • Přehled o množství chladiva doplňovaného do zařízení za poslední dva roky před poslední prohlídkou

Do "Provozního deníku" zaznamenávat tyto údaje:
 • Druh činnosti na zařízení (kontrola, údržba, opravy)
 • Závady a poplachy stahující se k zařízení
 • Množství a druh chladiva doplňovaného do zařízení
 • Výsledky detekce netěsnosti
 • Jména osoby, která provedla úkony
 • Úřední razítko

Na zařízení musí být umístěné typové štítky, a musí být dostupné provozní předpisy a dokumentace:
 • Jméno dodavatele, nebo montážní firmy
 • Druh chladicího systému
 • Identifikační číslo
 • Druh chladiva a hmotnost náplně
 • Datum kontroly
 • Datum uvedení do provozu
                

těsnost zařízení s chladivy
image

Zkoušky těsnosti systému
Teorie přijatelnosti úniku: nic není absolutně těsné. Systém s náplní 100-200g by neměl mít únik. Pro systém s 5-9kg chladiva je přijatelný únik cca 30g/rok. Pro autoklimatizaci je přijatelný únik 5g/rok.
Zkoušky těsnosti systému bez chladiva
 • Tlaková zkouška: tlakováno N, He, nebo suchým vzduchem. Zkouška na pokles tlaku, citlivost 50-200g/rok.
 • Detekční sprej (nutný přetlak v systému): zjišťuje se tvorba bublin, citlivost 50g/rok.
 • Ultrazvuková detekce: zjišťuje se poloha zdroje ultrazvuku, který vydává unikající plyn ze systému až na vzdálenost 10m. Jen pro relativně velké netěsnosti.
Zkoušky těsnosti systému s chladivem
 • Stopy oleje: citlivost 100g/rok,
 • Koronální efekt,
 • Ultrazvuková detekce: zjišťuje se poloha zdroje ultrazvuku, který vydává unikající plyn ze systému až na vzdálenost 10m. Jen pro relativně velké netěsnosti.
 • Fluorescenční metoda: citlivost pod 50g/rok,
 • Halogenová lampa (pouze obsahuje-li chladivo chlor): citlivost 50-300g/rok,
 • Halogenové detektory: citlivost 1-5g/rok,
 • Detekční sprej: citlivost 50g/rok,
 • Hmotnostní spektrometrie: měří se množství doplnění média do systému způsobené únikem.
                

chladiva
image

Regulovaná chladiva CFC, HCFC, F-plyny HFC/PFC

R11, R12, R12B1, R13, R13B1, R111, R112, R113, R114, R115, R211, R212, R213, R214, R215, R216, R217.

Regulovaná chladiva HCFC
R21, R22, R31,
R123, R121, R122, R124, R131, R132, R133, R141, R141b, R142, R142b,
R221, R222, R223, R224, R225, R225ca, R225cb, R226, R231, R232, R233, R234, R235, R241, R242, R243, R244, R251, R252, R253, R261, R262, R271,
R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R403A, R403B, R405A, R406A, R408A, R409A, R409B, R411A, R411B, R411C, R412A, R414A, R414B, R415A, R415B,
R500, R502, R503 a R509.

Skleníkové F-plyny HFC
Chladiva částečně fluorované, a neobsahující chlor:


R23, R32, R41, R43-10mee,
R134, R134a, R152a, R125, R143, R143a,
R227ea, R236cb, R236ae, R236fa, R245fa, R365mfc,
Fluorid sírový SF6,

Směsi chladiva částečně fluorované a neobsahující chlor:


R404A, R407A, R407B, R422A, R407C, R417A, R422D, R410A,
Isceon MO89,
R507A, R508A, R508B,
FX100.

Drop-in, Retrofit - záměny chladiva


Drop-in
metoda záměny chladiva obsahujícího chlór za chladivo ekologické. Při záměně chladiva za ekologické není nutné měnit olej a ostatní komponenty chladicího okruhu. Je zajištěna přijatelná cirkulace oleje v okruhu. Při volbě vhodného ekologického chladiva je nutné zohlednit především vypařovací teplotu zařízení.

Rozsah vypařovacích teplot:
 • nízkoteplotní
 • střední a vysoké
 • klimatizační
 • dále je nutné zohlednit volbu ekologického chladiva podle použitého expanzního prvku v chladicím okruhu


Základní expanzní prvky:
 • kapilára
 • TEV

Při záměně chladiva může nastat změna:
 • výkonu systému,
 • provozních hodnot,
 • teplotního skluzu chladiva.

Chladiva se nesmí v žádném případě kombinovat a míchat!!!
Hmotnost náplně nového ekologického chladiva nemusí být vždy rovna náplni původní.

Retrofit


metoda záměny chladiva obsahujícího chlór za chladivo ekologické. Při záměně chladiva za ekologické je nutné několikrát vyměnit olej v kompresoru, případně zaměnit určité komponenty chladicího okruhu. Velký důraz je kladen na ochranu kompresoru proti původním látkám ze starého systému, především zbytků původního oleje, usazenin, kyselin atd. (POE oleje mají v kombinaci s chladivy CFC proplachovací účinky (unáší sebou jinak netečný, ležící starý olej z výparníku). Promícháním starého oleje s novým vznikne olejový kal s následným zničením ložisek atd.).

Při volbě vhodného ekologického chladiva je nutné zohlednit především vypařovací teplotu zařízení.

Rozsah vypařovacích teplot:
 • nízkoteplotní
 • střední a vysoké
 • klimatizační

Při záměně chladiva může nastat změna:
 • výkonu systému
 • provozních hodnot
 • teplotního skluzu chladiva

Chladiva se nesmí v žádném případě kombinovat a míchat!!!
Hmotnost náplně nového ekologického chladiva nemusí být vždy rovna náplni původní.                               

Následující tabulka ukazuje převod na CO2-eq u nejvíce používaných chladiv.  

Jakých zařízení se kontroly těsnosti týkají? 
Stacionární chladicí zařízení Stacionární klimatizační zařízení Stacionární tepelná čerpadla Nově! Chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů Pozor článek 2, odst. 23 definuje “stacionární” jako “obvykle se nepřesouvající během provozu a zahrnující přenosná pokojová klimatizační zařízení”.  Přenosná pokojová klimatizační zařízení jsou zde zahrnuta nově!  
 

image

Kontaktní údaje 

Klimapol
Vítězslav Polák
Mokrá Horákov 307, 66404
IČO: 01183818
 Tel.: +420 602 565 352
Email: polak@klimapol.cz
Web: https://www.klimapol.cz/
Web: https://www.revize-chladiva.cz/